2-el-BAKARA

Medine'de inmiþtir. 286 (ikiyüzseksenaltý) âyet, 6210 kelime, 25500 harftir Kur'an'ýn en uzun sûresidir. Adýný, 67-71. âyetlerde yahudilere kesmeleri emredilen sýðýrdan alýr. Yalnýz 281. âyeti Veda Haccýnda Mekke'de inmiþtir. Ýnanca, ahlâka ve hayat nizamýna dair hükümlerin önemli bir kýsmý bu sûrede yer almýþtýr. Hicretten sonra nazil olmuþtur. 286 ayettir.ELMALILI HAMDÝ YAZIR MEALÝ

2-Ýþte o Kitap, bunda þüphe yok; korunacaklar için hidayetin ta kendisi.